Algemene voorwaarden s.a. AMP n.v.

 

In het voorkomende geval dat er geen schriftelijke overeenkomst is tussen s.a. AMP n.v. en de leverancier, gelden onderstaande Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 – Bestellingen: De Aankoper is nooit gebonden aan een algemene periodieke aankoopverplichting met minimum hoeveelheden, maar daarentegen zijn beide Partijen wel gebonden om een Aankooporder die door beide Partijen is aanvaard, te respecteren en uit te voeren. Bovendien creëert deze samenwerking of een aankooporder geen exclusiviteit voor de Leverancier. De Aankoper kan, naar eigen goeddunken en zonder de Leverancier enige schadevergoeding te moeten betalen, beslissen om de aangekochte Goederen niet verder te verkopen. De Aankoper zal naar eigen goeddunken en zonder enige schadevergoeding te moeten betalen aan de Leverancier Goederen mogen schrappen uit zijn assortiment zes (6) weken nadat de Leverancier hier schriftelijk van op de hoogte is gesteld. Deze kennisgeving dient gemotiveerd te zijn. De Leverancier heeft op zijn beurt het recht om, binnen twee (2) weken nadat de Leverancier op de hoogte werd gesteld, een tegenvoorstel te geven. Na evaluatie van dit tegenvoorstel kan de Aankoper naar eigen goeddunken het tegenvoorstel aanvaarden of verwerpen. Daarenboven heeft de Aankoper het recht om, vijf (5) Werkdagen na schriftelijke kennisgeving en zonder enige schadevergoeding  te moeten betalen aan de Leverancier, de Goederen uit zijn assortiment te schrappen indien de Aankoper, om dwingende redenen van mededinging, genoodzaakt wordt om de Goederen te verkopen met verlies volgens de Belgische wetgeving. De Leverancier heeft, tijdens de hierboven vermelde termijn van vijf (5) Werkdagen, de mogelijkheid om de commerciële voorwaarden ten aanzien van de Aankoper te verbeteren teneinde de schrapping van één of meerdere Goederen te vermijden. Behalve wanneer de Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk een Aankooporder weigert binnen de vierentwintig (24) uur vanaf de datum van ontvangst hiervan, zal de Leverancier verondersteld worden het Aankooporder aanvaard te hebben. De Leverancier kan een Aankooporder alleen weigeren in geval van overmacht, onredelijke eisen en zware tekortkomingen van de Aankoper. Door een Aankooporder te aanvaarden of uit te voeren, gaat de Leverancier ermee akkoord om zich aan deze Algemen Voorwaarden te houden. De bevestiging van een Aankooporder alsook de bevestiging van de leverdatum worden binnen de vierentwintig (24) uur verstuurd naar: ordermanagementdiv@ampnet.be. De leverdatum wordt elektronisch doorgestuurd naar: diversification.operations@ampnet.be.

De Leverancier zal alle redelijke inspanningen leveren teneinde op eender welk ogenblik te verzekeren dat hij over voldoende voorraad en/ of mankracht beschikt om redelijke Aankooporders van de Aankoper uit te voeren. Alleen geschreven (inclusief elektronische) Aankooporders kunnen de Aankoper binden. Ondanks eender welke andere bepaling in een Aankooporder of ander document, heeft de Aankoper het recht om een Aankooporder in te trekken zolang deze intrekking plaatsvindt vóór de (impliciete) aanvaarding door de Leverancier binnen de termijn voorzien in Aartikel 1.

Artikel 2 – Wijziging van Goederen en Onderbreking van Goederen: De Leverancier zal de Aankoper schriftelijk op de hoogte brengen minstens twee (2) weken voordat de Goederen worden Gewijzigd. Dit schrijven zal de aard van de Wijziging vermelden, doch de Leverancier zal niet gehouden zijn tot het vrijgeven van fabrieksgeheimen m.b.t. de samenstelling en/of productie van de Goederen van de Leverancier. De Leverancier zal de Aankoper schriftelijk op de hoogte brengen minstens zes (6) weken voordat de Goederen in Onderbreking zijn. De Aankoper heeft hierbij evenwel het recht om deze informatie te gebruiken, teneinde de klanten van de Aankoper op de hoogte te kunnen brengen. Indien van toepassing voor de specifieke aard van de Goederen zal de Leverancier minstens gedurende één (1) jaar na levering van de Goederen verzekeren dat er reserve- en vervangstukken beschikbaar zijn voor de Aankoper met betrekking tot Goederen die consumentengoederen zijn zoals beschreven in artikel 1649bis van het Belgische burgerlijk recht.

Artikel 3 – Aankoopprijs: De Leverancier zal een prijslijst overmaken aan de Aankoper. De prijs die gegeven wordt in deze prijslijst is exclusief B.T.W. en enige korting. Deze omvatten echter wel verpakkings- en leveringskosten, verzekering en eender welke andere kosten of belastingen in hoofde van de Leverancier. 

De Leverancier zal de Aankoper één (1) maand voor het ingaan van de nieuwe prijs op de hoogte stellen van de prijsstijging. De Leverancier zal de prijsstijging op objectieve gronden motiveren (waaronder personeelskosten en grondstoffen). Niettegenstaande het voorgaande, komen beide Partijen overeen dat, indien de Leverancier de Aankoper niet informeert omtrent de datum en het bedrag van de prijs verhoging(en) die zal (zullen) worden toegepast gedurende het nieuwe kalenderjaar vooraleer de nieuwe commerciële voorwaarden van het nieuwe kalenderjaar worden afgesloten, de prijs enkel kan worden verhoogd na schriftelijk akkoord van de Aankoper, dat niet op basis van onredelijke gronden zal worden ingehouden door Aankoper.

Artikel 4 – Facturatiebetaling: Bij de levering van de Goederen, moet de Leverancier de Aankoper ook een geldige factuur bezorgen met: (1) Een referentie naar het Aankooporder (PO nummer van de Aankoper); (2) Een gedetailleerde beschrijving van de geleverde Goederen, het nummer van het ontvangstbewijs van de Leverancier en de leverdatum; (3) De SAP artikelcodes van de Goederen uit het systeem van de Aankoper; (4) Het te betalen bedrag; (5) Het B.T.W.-tarief, het verschuldigde B.T.W.-bedrag; (6) de IBAN- en BIC-codes; en (7) eender welk andere wettelijk vereiste inhoud. Alle facturen en eventuele kredietnota’s moeten in elektronisch formaat worden aangeleverd, via een geïntegreerd EDI-systeem of het Web-portaal. Elektronische facturen of kredietnota’s uitgewisseld via andere media of in een andere vorm worden niet aanvaard. Alle facturen of kredietnota’s worden verstuurd naar het adres invoice@ampnet.be. Per Aankooporder zal één (1) factuur worden verzonden. De datum van de factuur mag niet eerder zijn dan de datum van ontvangst van de Goederen.

De interest die gerekend wordt door de Leverancier aan de Aankoper voor de laattijdige betaling van onbetwiste facturen mag niet hoger liggen dan de wettelijke interestvoet (zoals bepaald door de wet van 2 Augustus 2002, aangepast door de wet van 27 december 2006) en zal alleen verschuldigd zijn na ontvangst van een ingebrekestelling vanwege de Leverancier via een aangetekend schrijven met het verschuldigde bedrag, de datum van de originele factuur en het nummer van het Aankooporder. Wanneer een factuur ter goeder trouw wordt betwist, zal de Leverancier niet het recht hebben om de uitvoering van eender welk(e) ander(e) Aankooporder(s) vanwege de Aankoper te weigeren, tenzij de betwisting gebaseerd is op onredelijke gronden. De Aankoper heeft op elk ogenblik en mits schriftelijke kennisgeving het recht om eender welke niet betwiste bedragen die de Leverancier verschuldigd is aan de Aankoper te vergelijken, waaronder schadevergoedingen of vergoedingen van welk type dan ook, tegen eender welke bedragen die de Aankoper verschuldigd is aan de Leverancier, waaronder de betaling van facturen, interesten, enz. De Partijen komen schriftelijk een betalingstermijn overeen. De facturen worden elektronisch uitgewisseld, maar ze zullen ook in PDF formaat verstuurd worden naar de Aankoper via e-mail op het adres invoice@ampnet.be

Artikel 5 – Levering: (A.) Adres en kosten: De Leverancier levert de Goederen uit aan het leveringsadres dat op het Aankooporder staat.

Tenzij anders vermeld worden de Goederen op volgend adres aangeleverd: s.a. AMP n.v. / UBILOG, Hof te Bollebeeklaan 321, Asse – Industriezone 5 Mollem, 1730 Asse, Loskade 31 en/of 32. Op weekdagen tussen 08:00 en 16:00 uur.

Elke levering wordt voorzien van alle wettelijke transportdocumenten en een levernota die de originele PO nummer van de Aankoper vermeldt. De levering gebeurt op risico en op kosten van de Leverancier – waaronder alle bijkomende kosten zoals verzekeringskosten, commissie voor “cash on delivery” en andere belastingen – en de Aankoper zal niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies, kosten of schade veroorzaakt aan of door de Goederen gedurende het transport naar de leveringsplaats en tijdens de levering (behalve indien deze verliezen gebeuren in de panden van de Aankoper en rechtstreeks te wijten zijn aan de bewezen fout van de Aankoper). De Leverancier zal alle redelijke inspanningen leveren teneinde de Goederen te leveren op een manier en met middelen (i.e. poolpalletten, bak, innerpack, …) zoals de Aankoper het vraagt om de efficiëntie van zijn supply-chain te maximaliseren. (B.) Leveringsdatum: De leverdatum op het Aankooporder is bindend. Indien er geen leverdatum wordt vermeld, zal de leverdatum van de Goederen vijf (5) Werkdagen zijn vanaf de dag na de ontvangst van het Aankooporder. De Aankoper is niet verplicht om leveringen aan te nemen die niet plaatsvinden op de datum die vermeld wordt op het Aankooporder (waaronder vroege leveringen), tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Partijen. De Aankoper heeft het recht om, mits een redelijke kennisgeving aan de Leverancier, de datum of het uur van een levering te veranderen. Na bevestiging door de Leverancier, zal de als dusdanig veranderde datum of uur vervolgens bindend worden. De Aankoper kan, indien de Leverancier er niet in slaagt om de Goederen te leveren op de leveringsdatum of uur, kiezen om (i) het Aankooporder te annuleren, waarbij de Leverancier niet het recht heeft om vervolgens de Goederen te leveren aan de Aankoper, noch om laatstgenoemde hiervoor aan te rekenen, of om (ii) het Aankooporder te laten uitvoeren. De Aankoper is niet verplicht om gedeeltelijke leveringen te aanvaarden tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Partijen. Naleveringen worden per definitie niet aanvaard. In geval van een gedeeltelijke levering worden de niet aangeleverde Goederen geschrapt en vervolgens opnieuw in bestelling genomen. (C.) Aanvaarding en weigering: De ondertekening of aanvaarding van een leveringsnota betekent niet de definitieve aanvaarding van de Goederen. De Aankoper heeft vijf (5) Werkdagen vanaf de levering om enige zichtbare gebreken aan de Goederen of non-conformiteit in de levering van de Leverancier te melden. Indien de Aankoper geen kennisgeving gedaan heeft aan de Leverancier binnen de bovenvermelde termijn, wordt de Aankoper verondersteld deze te hebben aanvaard. Eender welk gebrek of non-conformiteit gemeld binnen de bovenvermelde termijn zal worden verondersteld reeds bestaan te hebben op het moment van de levering, tenzij de Leverancier het tegendeel bewijst. De aanvaarding van de geleverde Goederen door de Aankoper dekt in geen enkel geval enige verborgen gebreken die de geleverde Goederen kunnen aantasten. De Aankoper zal de klachten over verborgen gebreken schriftelijk melden aan de Leverancier binnen (vijf) 5 Werkdagen na de vaststelling van het gebrek. De Aankoper heeft ook het recht om de Goederen te weigeren die: (1) Niet beantwoorden aan de vereisten van de Algemene Voorwaarden of eender welke wettelijke vereiste die van toepassing is; (2) Beschadigd zijn; of (3) Niet in overeenstemming zijn met een staal en/ of demonstratie voorzien door de Leverancier.

Indien de Aankoper Goederen om gegronde redenen weigert, zullen deze onmiddellijk gerecupereerd worden door de Leverancier. Indien een onmiddellijke terugkeer niet mogelijk is, zal de Leverancier de Goederen binnen de twee (2) Werkdagen na de afwijzing ophalen. Kosten voor opslag of andere die de Aankoper oploopt vanaf het moment van de kennisgeving van de weigering zullen gedragen worden door de Leverancier. Behoudens andere rechten of rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor de Aankoper en behalve wanneer de Aankoper de Leverancier op de hoogte stelt dat er geen vervanging gewenst is, zal de Leverancier zo vlug mogelijk de afgewezen Goederen geheel vervangen op kosten van de Leverancier.

Artikel 6 – Verpakking: De Goederen moeten verpakt worden in een gepaste verpakking door de Leverancier in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is en met de richtlijnen voorzien door de Aankoper, en ze moeten aan de Aankoper worden overgemaakt zonder de minste verslechtering of beschadiging door transport naar de Aankoper, rekening houdend met de aard en het gewicht van de Goederen en het gebruikte transportmiddel. De Verpakking (anders dan de Klanteneenheidsverpakking) moet duidelijk gekenmerkt worden met het nummer van het Aankooporder, itemnummer, datum en dispatchmethode. De Leverancier zal verzekeren dat de Klanteneenheidsverpakking van geleverde Goederen steeds overeenstemt met elke toepasselijke of toekomstige wetgeving, waaronder eender welke wetten  inzake etikettering, taal, opspoorbaarheid en houdbaarheidsdatum, en enige andere richtlijnen die door de Aankoper voorzien worden in de samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 7 – Kwaliteit: Indien de Leverancier de Aankoper een staal van de Goederen gegeven heeft die goedgekeurd is door de Aankoper, moeten alle Goederen conform het gegeven staal of demonstratie zijn en minstens van dezelfde kwaliteit. De Leverancier verklaart, verzekert en verbindt er zich toe dat alle Goederen, inclusief de Klanteneenheidsverpakking, voorzien in een Aankooporder: (1) van voldoende kwaliteit zijn volgens de verduidelijkingen en vereisten beschreven door de Aankoper in een samenwerkingsovereenkomst en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze bestemd of aangekocht zijn door de Aankoper en diens klanten; (2) beantwoorden aan alle wetten, regels, voorschriften of maatstaven die van toepassing zijn, waaronder de productie, etikettering, opspoorbaarheid, facturatie, verkoop van deze Goederen, milieubescherming, tewerkstelling; (3) beantwoorden aan alle relevante vereisten voor herverkoop aan het publiek volgens de Belgische en Europese wetgeving, waaronder voedselveiligheid, kwaliteit, productveiligheid, handelsvoorschriften, vereisten inzake maten en gewichten; en (4) de intellectuele eigendomsrechten van geen enkele derde partij schenden. De Leverancier kent de Aankoper minstens dezelfde garantie toe als deze waar de klanten van de Aankoper recht op zullen hebben. Dit houdt onder andere de garantie in die de klanten wordt toegekend door wetten inzake de verkoop van consumentengoederen en eender welke wettelijke garantie. De Leverancier zal de Aankoper vrijwaren van alle schade, kosten of verliezen door vorderingen van zijn eindklanten tegen de Aankoper in verband met de Goederen en gebaseerd op wetten inzake de verkoop van consumentengoederen of eender welke wettelijke garanties, of te wijten aan een handeling of nalatigheid van de Leverancier.

Artikel 8 – Eigendom en risico: Het eigendomsrecht van de Goederen die geleverd worden onder een Aankooporder wordt overgedragen aan de Aankoper bij ontvangst van de Goederen door de Aankoper. Indien de betaling

hiervóór al gebeurd is, worden de Goederen eigendom van de Aankoper vanaf het moment van betaling. Het risico wordt overgedragen naar de Aankoper bij ontvangst van de Goederen door de Aankoper. Indien de Aankoper de Goederen weigert, of in geval van een terugroeping of terugtrekking, wordt het eigendomsrecht en het risico opnieuw overgedragen aan de Leverancier vanaf het moment van ontvangst van de Goederen door de Leverancier.

Artikel 9 – Terugroepen en terugtrekken van Goederen: Indien de Goederen gebreken vertonen, heeft de Aankoper het recht om, de terugroepings- of terugtrekkingsprocedure. De keuze tussen de terugroepings- of terugtrekkingsprocedure wordt gemaakt in overleg en met het akkoord van de Leverancier. Bij wijze van regel zal de terugtrekking gebeuren wanneer de Goederen niet overeenstemmen met de wet die van toepassing is of met de preciseringen van de Aankoper, maar geen gevaar vormen voor de gezondheid van de consument.

Bij wijze van regel zal de terugroeping gebeuren wanneer de Goederen een risico voor de gezondheid en veiligheid van de consument vormen of kunnen vormen. De beslissing om terug te roepen of terug te trekken kan onder andere gebaseerd zijn op een of meer van de volgende redenen: (1) Een verzoek vanwege de bevoegde autoriteiten; (2) Een verzoek van de Leverancier; (3) Als gevolg van een klacht, een negatief analyse rapport of enige vaststelling van niet-conformiteit; (4) Als reactie op een probleem dat door de Aankoper zelf is vastgesteld (in het verkooppunt of tijdens de distributieketen); (5) Als reactie op verslagen in de media; (6) Risico op negatief imago van de Aankoper. De Leverancier vervult zijn verplichtingen inzake de terugtrekking of terugroeping op een efficiënte, snelle en accurate manier. In geval van terugtrekking zullen de Goederen uit de winkelrekken gehaald worden in de winkels die door de Aankoper zelf en/of die onder het uithangbord van de Aankoper worden uitgebaat. Deze Goederen worden geblokkeerd in de verschillende opslagplaatsen. Daarna worden de Goederen verzameld in het desbetreffende distributiecentrum, vernietigd op de verkoop- of distributieplaats of opnieuw in de distributieketen gevoegd na een positief verslag van de kwaliteitsdienst en een controle van de opslagvoorwaarden en de productkwaliteit door de stock manager. Wanneer de terugtrekking gebeurd is op initiatief van de Aankoper en het verslag van de kwaliteitsdienst aantoont dat de Goederen niet-conform zijn, worden de terugtrekkingskosten, evenals

eventuele verliezen of schade voor de Aankoper gedragen door de Leverancier. De Aankoper is niet aansprakelijk voor verlies of schade opgelopen door de Leverancier die resulteren uit de terugtrekkingsprocedure. In geval van een terugroeping zal aan de winkels, die door de Aankoper zelf worden uitgebaat en/of die onder het uithangbord van de Aankoper worden uitgebaat, gevraagd worden om hun Goederen terug te sturen en hetzelfde te vragen aan hun klanten via aankondigingen in de geschreven pers, waarbij de consumenten gevraagd worden om de Goederen niet te consumeren en deze ofwel terug naar de winkel te brengen of ze te vernietigen. Wanneer de terugroeping gebeurd is op initiatief van de Aankoper en het verslag van de kwaliteitsdienst toont aan dat de Goederen niet-conform zijn, worden de terugroepingskosten, en eventuele verliezen of schade voor de Aankoper gedragen door de Leverancier. Indien de

omstandigheden dit vereisen, zal de Aankoper het recht hebben om de Leverancier te vragen om de terugroeping uit te voeren in zijn naam en de persaankondiging op zijn kosten. De Aankoper is niet aansprakelijk voor enige verliezen of schade die opgelopen wordt door de Leverancier als gevolg van een terugroepingsprocedure.

Artikel 10 – Verzekering: De Leverancier zal op eigen kosten voldoende en gepaste verzekeringen aangaan en onderhouden met eervolle verzekeraars voor zijn verplichtingen in de Algemene Voorwaarden. De Aankoper kan op elk moment een bewijs vragen van dergelijke verzekering en van de betaling van de verzekeringspremies.

Artikel 11 – Schadevergoeding: Een Partij zal de andere Partij, diens bestuurders, directeurs, werknemers en klanten vergoeden en hen vrijwaren voor schade-eisen, aansprakelijkheid, verliezen, kosten, waaronder de redelijke kosten voor gerechtelijke bijstand, uitgaven en schade die verband houden met een van volgende zaken (samen genoemd “Vorderingen”): (a.) falen van de eerstgenoemde Partij om te beantwoorden aan eender welk voorschrift van de Algemene Voorwaarden; (b.) falen van de eerstgenoemde Partij om te beantwoorden aan eender welke voorschriften van de wet die van toepassing is; en (c.) het overlijden of blessure van eender welke persoon, schade aan een eigendom of eender welke andere schade of verlies die geheel of deels voortkomt of beweerd wordt voort te komen uit de feitelijke of vermeende kwaliteit of ander gebrek van de Goederen, of feitelijke of vermeende faling van de Goederen om te beantwoorden aan uitdrukkelijke of impliciete garanties.

De vergoeding vanwege de eerstgenoemde Partij zal alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade, verliezen, kosten of uitgaven dekken. De Leverancier verzekert dat de geleverde Goederen geen schending inhouden van (handels)merken, patenten, auteursrechten of andere wettelijke rechten van derde partijen. De Leverancier gaat ermee akkoord om de Aankoper te vrijwaren van alle schade-eisen, aansprakelijkheid, verlies, kosten, uitgaven en schade die te wijten zijn aan of voortkomen uit dergelijke vermeende schending. De Aankoper is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die opgelopen is door de Leverancier indien de Goederen niet of slechts in beperkte mate verkocht zijn door de Aankoper.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom en vertrouwelijkheid: De Leverancier kent de Aankoper het recht toe om de logo’s, handelsmerken, beelden en andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de Goederen te reproduceren in publiciteit en reclame, zowel online als offline tenzij de Leverancier dit uitdrukkelijk via een schrijven weigert. De Aankoper zal zich te allen tijde houden aan de voorschriften van de Leverancier m.b.t. het gebruik van diens logo’s, handelsmerken, beelden en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle documenten en mondelinge of geschreven communicatie die door de ene Partij aan de andere Partij voorzien wordt, is en blijft het eigendom van de eerstgenoemde Partij.

Een Partij is ten opzichte van zichzelf, zijn werknemers, zijn onderaannemers gebonden door een verplichting van strikte vertrouwelijkheid met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie en zal de Vertrouwelijke Informatie voor geen enkel ander doel gebruiken dan voor de uitvoering van de Algemene Voorwaarden. Een Partij zal geen Vertrouwelijke Informatie vrijgeven aan een derde partij, tenzij deze derde partij de Vertrouwelijke Informatie moet kennen om de Algemene Voorwaarden uit te voeren, en deze derde partijen zijn gebonden door dezelfde verplichtingen inzake vertrouwelijkheid dan opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 13 – Verbintenissen van de Aankoper: De Aankoper garandeert dat: (a.) De prijs zal worden betaald in overeenstemming met de Commerciële Voorwaarden; (b.) Geen wetten, regulering of gerechtelijke beslissing wordt geschonden; (c.) De Goederen zullen in ontvangst genomen worden in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden; (d.) Nieuwe Goederen die deel uitmaken van het specifieke assortiment van de Aankoper  (geen actie- of promotionele of trendgevoelige Goederen) niet zullen worden geschrapt van het assortiment binnen zes (6) maanden nadat deze nieuwe producten door de Aankoper op de markt werden gebracht, tenzij de Aankoper objectieve en ernstige redenen heeft om deze nieuwe Goederen te schrappen van het assortiment (bv. Problemen omtrent de kwalitet van het Goed, schade aan reputatie,etc.); (e.) Alle redelijke inspanningen zullen worden geleverd om de verkoop en de advertentie van de Goederen te promoten onverminderd de rechten van de Aankoper zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden;

Artikel 14 – Overmacht: Geen van beide Partijen zijn aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die voor de andere Partij ontstaat door het niet, niet tijdig of gedeeltelijk voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden, in de mate dat en voor zover zulks het gevolg is van omstandigheden die onvoorzienbaar, onvermijdbaar en buiten de wil van de Partijen zijn en die een onoverkomelijke hindernis uitmaken in hoofde van de Partij die de overmacht inroept. Partijen zullen elkaar tijdig op de hoogte brengen van bovengenoemde omstandigheden. Indien de vertraging wordt veroorzaakt door overmacht die het onredelijk moeilijk maakt de levering uit te voeren of te voorkomen binnen de opgegeven tijd. De Leverancier stelt de Aankoper, binnen de 24 uur na het plaatsvinden van de gebeurtenis schriftelijk in kennis. De Aankoper zal de vertraging ofwel accepteren ofwel het eens worden over de kwestie. Als overmacht zich stelt na de afgesproken leverdatum, is de Leverancier niet gerechtigd hiernaar te verwijzen teneinde van zijn verplichtingen te worden ontslagen. Indien één van de Partijen niet kan voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden ten gevolge van overmacht zullen deze voorwaarden zonder wederzijdse schadevergoeding met onmiddellijke ingang kunnen worden beëindigd, indien de omstandigheden, die overmacht uitmaken, langer dan 30 dagen aanhouden.

Artikel 15 – Algemeen: Elke faling of uitstel door een Partij om een bepaling uit de voorwaarden geheel of deels uit te voeren zal niet beschouwd worden als een verklaring van afstand van eender welke rechten van deze Partij. De Leverancier zal zonder de voorafgaande geschreven instemming van de Aankoper geen van zijn verplichtingen uit deze voorwaarden afstaan of overdragen behalve wat de overdracht of afstand naar verbonden vennootschappen betreft. Elke partij die één of meerdere verplichtingen uit de voorwaarden in onderaanneming geeft, is verplicht om alle contractuele voorwaarden die deel uitmaken van deze voorwaarden op te leggen aan de onderaannemer teneinde de correcte en conforme uitvoering van de samenwerking te waarborgen. De Partij blijft echter de enige verantwoordelijke tegenover de andere Partij. Bovendien zal het contract van onder aanneming absoluut een clausule moeten bevatten volgens welke de onderaannemer en de Partij zich, ten opzichte van de andere Partij, solidair en onverdeelbaar ertoe verbinden om de verplichtingen die uit dit onder aannemingscontract voortvloeien correct uit te voeren. Indien een clausule of een deel ervan ongeldig blijkt te zijn, dan zal dit geen invloed hebben op de overgebleven clausules van de voorwaarden, noch op de rest van die clausule. Beide Partijen zullen in dat geval de ongeldige clausule(s) of een deel ervan vervangen door een nieuwe clausule die zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen benadert.